دسته بندی انواع حریق

براي سهولت در پيشگيري و كنترل آتش سوزي ، حريق ها بر حسب ماهيت مواد سوختني به دسته هاي مختلفي تقسيم مي كنند .

در امريكا و ژاپن توسط مراجع رسمي حريق در چهار دسته (  D، C، B ،A) در اروپا و استراليا به پنج دسته (E، D، C ،B، A  )  تقسيم بنديشده است .

دستهAدر همه تقسيم بندي ها مواد جامدي است كه خاكستر بجا مي گذارد .

دستهB  مواد نفتي و مايعات قابل اشتعال .

دستهDشامل فلزات قابل اشتعال  مي باشد .

در تقسيم بندي امريكايي دستهC آتش دستهD شامل حريق هاي الكتريكي منظور شده است .

اما در تقسيم بندي اروپايي اين دسته شامل گاز هاي آتش گير مي باشد و دستهE شامل حريق الكتريكي است .

اخيرا دسته جديدي تحت عنوانKيا  Fاضافه شده است كه بعلت وسعت حريقها جاي خود را باز نموده است .

اين دسته مربوط به حريق آشپز خانه و روغن هاي آشپزي است .

از آنجايي كه تقسيم بندي مورد تاييد كشور ما تقسيم بندي اروپايي است كه مورد تاييدISO نيز مي باشد ، ما در اينجا به توضيح در خصوص اين تقسيم بندي مي پردازيم .

 

آتش دستهA

 اين نوع آتش سوزي از سوختن مواد معمولي قابل احتراق ، عموما جامد و داراي تركيبات آلي طبيعي يا مصنوعي حاصل مي شود . اين منابع كاغذ ، پارچه ، چوب ، پلاستيك و امثال آن است كه پس از سوختن از خود خاكستر به جا مي گذارند . خاموش كننده هايي كه براي كنترل آن بكار مي روند علامتي مثلث شكل و سبز رنگ با نشانA دارند . مبناي اطفاء آنها بر خنك كردن است .

 

آتش دستهB

اين آتش در اثر سوختن مايعات قابل اشتعال يا جامداتي كه به راحتي قابليت مايع شدن دارند ( عموما مواد نفتي و روغنها ي نباتي ) پديد مي آيد . خاموش كننده هايي كه براي اين دسته مناسب هستند داراي برچسب مربع قرمز رنگ با علامت B   هستند . اطفاء اين حريق عموما مبتني بر خفه كردن است .

 

آتش دستهC

اين دسته شامل آتش سوزي ناشي از گازها يا مايعات يا مخلوطي از آنهاست كه براحتي قابليت تبديل به گاز را دارند مانند گاز مايع و گاز شهري ، اين گروه نزديكترين نوع حريق به دسته B مي باشد و خاموش كننده هاي مربوطه با علامت C  در مربع آبي رنگ مشخص مي شوند . راه اطفاء اين حريق خفه كردن و سد كردن مسير نشت مي باشد .

 حريق هاي اين دسته ناشي از فلزات سريعا اكسيد شونده مانند منيزيم، سديم ،پتاسيم و امثال آن مي باشد و خاموش كننده هاي مناسب براي اطفاء آنها با علامت ستاره زرد رنگ با نشان D مشخص مي شوند .

آتش دستهE

اين دسته شامل حريقهاي الكتريكي مي باشد كه عموما در وسايل الكتريكي و الكترونيكي اتفاق مي افتد مانند  سوختن كابلهاي تابلوي برق يا وسايل برقي و حتي سيستم ها ي كامپيوتري ، نامگذاري اين دسته نه بخاطر متفاوت بودن نوع ماده سوختني بلكه بخاطر مشخصات وقوع ، اهميت و نوع دستگاه است كه حريق در آنها رخ مي دهد . راه اطفاء اين دسته قطع جريان برق و خفه كردن حريق با گاز CO2 يا هالن و هالوكربن مي باشد . خاموش كنندههايي كه قابليت كنترل آن را دارند با حرف E نشان داده مي شوند.

نظرات بازدیدکنندگان