کپسول پودر و گاز دریا

850,000 ریال

کپسول آتشنشانی پودری دریا

در وزنهای 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12 کیلوگرم

تولیدکننده

کپسول آتش نشانی دارای انواع مختلف در رده های مختلف حریق می باشند که کپسولهای پودر و گاز دریا دارای پودر شیمیایی B C E  و گاز محرک ازت می باشد 

دسته بندی حریق ها شامل موارد زیر می شود :

کلاس B : آتش سوزي هاي مایعات قابل اشتعال
کلاس C : آتش سوزي هاي گازهاي قابل اشتعال

کلاس D : آتش سوزي هاي فلزات قابل اشتعال

کلاس E : آتش سوزي هاي الکتریسیته

کپسول آتش نشانی
دریا
2 تا 50 کیلوگرم
پودر و گاز